เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

นายศุภชัย สุพรรณทอง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสรฤทธ จันสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน เลขานุการคณะทำงานและประเมินผล ชี้แจง รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช.

01 มิถุนายน 2564 / 20:05 น.