เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

นายศุภชัย สุพรรณทอง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี พช. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส่วนกลาง) ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน [...]

12 มกราคม 2565 / 09:54 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน [...]

09 ธันวาคม 2564 / 14:01 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

20 กันยายน 2564 / 17:12 น.