ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2562 / 09:04 น.

“แผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (5 ปี) กับการเชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564

27 กุมภาพันธ์ 2562 / 08:52 น.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมด้วย กองแผนงาน ผู้แทน สสช. สภว. สทอ. สพช. และ ศสท. ลงปฏิบัติงานภาค สนามการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 62 ณ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2562 / 08:49 น.