ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กองแผนงาน

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

คลังสื่อ