นายสรฤทธ จันสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน เลขานุการคณะทำงานและประเมินผล ชี้แจง รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช.

[…]

กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประ […]