ปมท. ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน หนุน ขรก. ใหม่ไฟแรง “สร้างศรัทธาที่เดินได้” ทำงานคู่กับประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระ […]

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

             นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ก […]

นายสรฤทธ จันสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน เลขานุการคณะทำงานและประเมินผล ชี้แจง รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช.

[…]