คลังความรู้ กองแผนงาน

หนังสือ : Highlight

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-book ออนไลน์

web counter

หมวดหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์ / แผนแม่บท / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนปฏิบัติราชการฯ

ชั้นหนังสือ : 

📖 เล่มที่ 1 : รวม 23  แผนแม่บท (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
📖 เล่มที่ 2 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
📖 เล่มที่ 3 : ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ครม. เห็นชอบ)
📖 เล่มที่ 4 : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
📖 เล่มที่ 5 : คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี
📖 เล่มที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับสมบูรณ์
📖 เล่มที่ 7 : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 8 : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมการพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 9 : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 10 : คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
📖 
เล่มที่ 11 : แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมการพัฒนาชุมชน

หมวดหนังสือ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี / ตัวชี้วัดงบประมาณ / แนวทางฯ

หมวดหนังสือ : รายงานประจำปี / ประเมินผล

หมวดหนังสือ : งานวิเทศสัมพันธ์ / Tica / ความร่วมมือต่างประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)