ประชุม The 6th Joint Working Group (JWG) Meeting on Poverty Reduction for Lancang-Mekong Cooperation (LMC)

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ด้านการลดความยากจนมุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 6 (6th  Join Working Group) ตามกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation) ด้านการขจัดความยากจน ร่วมกับผู้แทนใน 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)