วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกองแผนงาน จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทิศทางตามกรอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบกับนำแนวทางการดำเนินการและประเด็นที่เกี่ยวข้องของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจกองแผนงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ทั้งเชิงนโยบายและระดับพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนด รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขต ดังนี้

มุ่งสู่วิสัยทัศน์   เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. วางแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
  2. วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและควบคุมติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ประเมินและติดตามการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
  4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ
  5. ยกระดับองค์กรให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งความสุข

เป้าหมายสำคัญ

  1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ
  2. การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า โปร่งใส และบรรลุผลสัมฤทธิ์
  3. มีข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  4. ได้รับความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนในระดับสากล
  5. บุคลากรมีการทำงานแบบมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และมีความสุขในการทำงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกองแผนงาน มีกรอบเป้าหมาย กลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการหลักที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกองแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย กองแผนงาน ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจกองแผนงาน จำนวน 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สนับสนุนการวางแผนปฏิบัติราชการของสำนัก/ศูนย์/กอง ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ 2) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดทำและบริหารงบประมาณ กองแผนงาน ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจกองแผนงาน จำนวน 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณแบบบูรณาการ 2) วางระบบบริหารการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กองแผนงาน ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจกองแผนงาน จำนวน 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการนำผลการประเมินสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานในการทำงาน 2) พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ กองแผนงาน ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจกองแผนงาน จำนวน 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนกับนานาชาติ 2) ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาองค์กร กองแผนงาน ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจกองแผนงาน จำนวน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการรองรับการปฏิบัติงาน 3) ส่งเสริมค่านิยมความโปร่งใส และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)