วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของกองแผนงาน

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและจัดทำรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกองแผนงาน

แบ่งงานกองแผนงานอกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

1.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 2.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 3.กลุ่มงานประเมินผล 4.กลุ่มงานวิเทศ 5.ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ออกแบบยุทธศาสตร์ วางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับชาติ จัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี พัฒนาระบบกลไกการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานงานเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประสานงานจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประชุมกระทรวง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและรัฐสภาเพื่อชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีและวุฒิสภา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำรายละเอียดและควบคุมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยดำเนินการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จและฐานข้อมูลของกรม ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนกับต่างประเทศ ประสานการประชุมด้านการพัฒนาชุมชนกับองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของกอง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 10 times, 1 visits today)