วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของกองแผนงาน

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและจัดทำรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกองแผนงาน

แบ่งงานกองแผนงานอกเป็น 5 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

1.กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน 3.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 4.กลุ่มงานประเมินผล 5.กลุ่มงานวิเทศ 6.ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับชาติ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและประสานการเสนอนโยบายในระดับกระทรวงและระดับประเทศ ประสานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และหน่วยงานภายนอกอื่นทีี่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เสนอแนะเพิ่มบทบาทเชิงนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารจัดการหน่วยงานบูรณาการงานนโบาย การปฏิรูปประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชน ประงานงานการเตรียมประชุมของผู้บริการในการจัดทำข้อมูล เสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ประสานงานปฏิบัติงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนใต้ (ศอ.บต.) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนใต้ของกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชทาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ออกแบบยุทธศาสตร์ วางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับชาติ จัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี พัฒนาระบบกลไกการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานงานเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประสานงานจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประชุมกระทรวง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและรัฐสภา เพื่อชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและวุฒิสภา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำรายละเอียดและควบคุมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยดำเนินการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของกองแผนงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน การออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธสาสตร์กรม ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี บริหารความเสี่ยงระดับองค์การและระดับโครงการ ประสานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) ประสานการรายงานคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) เสนอแนะข้อมูลข้อค้นพบ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ การจัดทำแผนงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนกับต่างประเทศ ประสานการประชุมด้านการพัฒนาชุมชนกับองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ สนับสนุนเปรียบเทียบการดำเนินงานของกรมกับต่างประเทศเพื่อการตัดสินใจ ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนข้อมูลเพื่อการประชุมระดับนานาชาติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง การจัดการข้อร้องเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด งานจัดการความรู้ของกองแผนงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 10 times, 1 visits today)