โครงสร้าง/บุคลากร

นายศุภชัย สุพรรณทอง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
นายสุทธิพร สมแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นายเอกราช ญาณอุบล
ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และการวางแผน
นายสรฤทธ จันสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล
นางยุพดี หาญอักษรณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 16 times, 1 visits today)