โครงสร้าง/บุคลากร

นายดำรงค์ มากระจัน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
นายสุทธิพร สมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นายสรฤทธ จันสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
นางยุพดี หาญอักษรณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 16 times, 1 visits today)