โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวกาญจนา  ทองเกษม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทรศัพท์ 0 2141 6008


 

♦ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ♦

นายพัลลภ  ตันจริยภรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2141 6208


 

นางณิชา  เปรมจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6215


 

นางจันทิมา  โจนส์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6210


 

นางสาวสุกัญญา  พลศรีลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6218


 

นางสาวสุธาสินี  ฟูแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6214


 

♦ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ♦

นายสุทธิพร  สมแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์ 0 2141 6205


 

นางสาวพิมพ์ลักษณ์  เฮงสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7521


 

นางสาวธันยนันท์  ศานติกรวาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7522


 

นางสาวจารุณี  โยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6220


 

นางสาวชาลินี  จันทรากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6230


 

นายวราวุธ  บุญศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2141 3083


 

♦ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน ♦

นายเอกราช  ญาณอุบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน
โทรศัพท์ 0 2141 6207


 

นายกฤษฎา  สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6222


 

นายศุภวัฒน์  เสาเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6231


 

นายกฤษฎา  ง้าวกาเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 6235


 

นางสาวณิชกานต์  บุญเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 6237


 

นายประทีป  คำดวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2141 6224


 

♦ กลุ่มงานประเมินผล ♦

นายสรฤทธ  จันสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2141 6206


 

นายอดิศักดิ์  แหวนสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6232


 

นางสาวประไพพรรณ  เลิศเกียรติดำรงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6221


 

นายเกียรติภูมิ  พิมพะสาลี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7520


 

♦ กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ ♦

นางสาวนันธิดา  นัทธิโพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2142 7519


 

นางสาวนิภา  เซ็มมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6227


 

นางสาวสิริอร  นิยมเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6239


 

นายอำเภอ  มาพวง

นักวิเทศสัมพันชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6236


 

นางสาวบุษบา  จันทร์ผง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 6234


 

♦ ฝ่ายอำนวยการ ♦

นางยุพดี  หาญอักษรณรงค์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2141 6211


 

นายธนากร  บุญสนาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2141 6209


 

นางสาววรรณิดา  เลาหะพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2141 6212


 

นางสาวสุจิตรา  คิดถูก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2141 6228


 

นายกิตตินันท์  แสงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2141 6216


 

(Visited 16 times, 1 visits today)