โครงสร้าง/บุคลากร

นายศุภชัย สุพรรณทอง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
นางณิชา เปรมจันทร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นางจันทิมา โจนส์
นักวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุกัญญา พลศรีลา
นักมิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุธาสินี ฟูแสง
นักวิเทศสัมพันธ์
นายสุทธิพร สมแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบุรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจารุณี โยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชาลินี จันทรากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวราวุธ บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอภิชนภัค อินทรสูตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกราช ญาณอุบล
ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และการวางแผน
นายกฤษฎา สาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภวัฒน์ เสาเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤษฎา ง้าวกาเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชกานต์ บุญเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประทีป คำดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรฤทธ จันสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวอลิศรา แสงแก้วพะเนาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
นางสาวนิภา เซ็มมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวดวงนภา เพชรแท้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอำเภอ มาพวง
นักวิเทศสัมพันธ์
นางยุพดี หาญอักษรณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพรจันทร์ ภาคพูล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนธนากร บุญสนาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณิดา เลาหะพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจิตรา คิดถูก
เจ้าพนักงานธุรการ
(Visited 16 times, 1 visits today)