การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กองแผนงาน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และนางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ชี้แจงแผนการจัดทำงบประมาณ ปี 2567 ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานในสังกัด พช. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแนวคิดที่จะดำเนินการในปี 2567 เพื่อวางแผนจัดทำร่างคำของบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Visited 1 times, 1 visits today)