ประชุมผู้แทนกลุ่มงาน เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 และ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มีการประชุมผู้แทนกลุ่มงาน เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)