คลากรของกองแผนงาน ได้ร่วมกันแสดงพลัง ในการดำเนินงานเสริมสร้างความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 บุคลากรของกองแผนงาน ได้ร่วมกันแสดงพลัง
ในการดำเนินงานเสริมสร้างความโปร่งใส ณ บริเวณโถงหน้าห้องผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมต้านโกง โดยให้ทุกคนเขียนปณิธานและนำไปติดไว้ที่ “ต้นไม้ต้านโกง” และมีการจัดทำกล่องต้านโกงไว้ เพื่อให้ผู้ที่เห็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส/ทุจริต สามารถเขียนมาใส่ไว้ในกล่องนี้ อันจะเป็นการป้องกันและป้องปรามมิให้มีการกระทำที่ไม่โปร่งใส

(Visited 1 times, 1 visits today)