การประชุม Inception workshop Promoting the network for ASEAN Rural Product Development on One Commune One Product Model ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาเซียน ตท.สป.มท. ผู้แทน สนผ.สป.มท. และผู้แทน พช. เข้าร่วมประชุม Inception workshop Promoting the network for ASEAN Rural Product Development on One Commune One Product Model ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ประชุมมีผู้แทนจากหน่วยประสานงานหลักอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน และประชาชนซึ่งดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในเวียดนาม และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ JICA, GIZ etc. และสำนักเลขาธิการอาเซียน
การประชุมมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนการพัฒนาผลิตชุมชน ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ แหล่งทุน ระบบเครือข่ายสหกรณ์ องค์กรชุมชน การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล การสร้างรายได้ให้กับชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตลอดจนการจัดทำนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุมชน

ผู้แทนกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชนของไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน OTOP ทั้งในเชิงนโยบาย มีกลไกการทำงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนสินค้าชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)