กองแผนงาน ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

กองแผนงาน ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้ได้รับรางวัล และเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และสุจริต โดยได้มอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ กองแผนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)