ต้อนรับ มร.แจนมี เจย์ซิงห์ (Mr.Janmejay Singh) ผู้จัดการด้านความยั่งยืนทางสังคมและการมีส่วนร่วม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนายพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองแผนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ มร.แจนมีเจย์ ซิงห์ (Mr. Janmejay Singh) ผู้จัดการด้านความยั่งยืนทางสังคมและการมีส่วนร่วม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และคณะบุคลากรสังกัดธนาคารโลก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและขอหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขจัดความยากจนและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ สาระสำคัญของการหารือแนวทางการดำเนินงานฯ สรุปดังนี้
1. การเชื่อมโยงข้อเสนอโครงการฯ ให้สอดคล้องตามกรอบการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
2. การประยุกต์ใช้แนวทางการขจัดความยากจนรูปแบบ Graduation Approach Model และกรณีศึกษาความสำเร็จด้านการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจากประเทศอื่น ๆ มาเป็นต้นแบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์
3. การพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมให้มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP การจัดทำแผนและประสานแผนระดับตำบล การบริหารจัดการหนี้และส่งเสริมทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นต้น

รายงานข่าว : คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ (กองแผนงาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15.25 น.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)