ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ณ จังหวัดนครสวรรค์

🌐กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
🔵วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติให้คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ณ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินผลโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
6.โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
7.โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)