ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ณ จังหวัดชัยภูมิ

🌐กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
🟢วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติให้คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ณ จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินผลโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
6.โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
7.โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมในการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอจตุรัส อำเภอคอนสาร อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)