โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

📍ในระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย. 2565
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำทีมบุคคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ รวมจำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน กองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและยุทธสาสตร์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และผู้แทนกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรมการจัด Workshop การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One plan) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการจัดทำและประสานแผนในระดับพื้นที่ หใ้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

✏️โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 65 ช่วงเช้ามีกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ลแะสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และช่วงบ่าย เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็น เรื่อง การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย นำทีมโดยผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร มีการสาธิตการใช้โปรแกรม One Plan Mapping ในการกำหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรกับตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน และทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

✏️ และในวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 ได้มีการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย โดย นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน กองแผนงาน และนางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนในการเสนอผลด้วย โปรแกรม One Plan Mapping ให้กับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบผล

#กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน กองแผนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)