การประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 5 มิ.ย. 65 ณ ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี

การประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 – 13 อาคารชาเลนเจอร์     อิมแพค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายนิวัติ น้อยผาง นายวิทูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง        เข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมีประเด็นการติดตามและเน้นย้ำทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ในห้วงเวลาไตรมาสที่ 3 – 4 ดังนี้

          1) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการตรวจเยี่ยมของคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ชัยนาท พังงา แพร่ และจังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้จังหวัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานตามกระบวนการ 4ท. และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเน้นย้ำให้ดำเนินการความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนของข้อมูลมิติด้านที่อยู่อาศัย ให้รายงานข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 8 และข้อมูลจำนวนครัวเรือน            ที่จังหวัดให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนที่ยังไม่รับความช่วยเหลือ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน

          2) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (PDPA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565    ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล             ของประชาชนเป็นจำนวนมาก และให้บริการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง Big DATA อาทิ ข้อมูล จปฐ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนออมทรัพย์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และให้ศึกษา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. (PDPA) อย่างถ่องแท้ เพื่อป้องกันการกระทำผิด และเกิดการร้องเรียน 

          3) การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” กำหนดการเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน –  5 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งผ้าและงานหัตถกรรม เข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งกรมฯ กำหนดจัดการประกวดลายผ้าพระราชทานระดับภาค ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อคัดเลือกลายผ้าพระราชทาน ให้คงเหลือ 300 ผืน ในวันที่ 25 กันยายน 2565 คัดเลือกจาก 300 ผืน ให้คงเหลือ 150 ผืน เพื่อบันทึกภาพจัดทำหนังสือประกวดรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่  31 ตุลาคม 2565 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธาน การประกวด และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดลายผ้าพระราชทาน ในงาน OTOP City 2022 เดือนธันวาคม 2565  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          4) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำความเข้าใจในความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และการดำเนินโครงการในบทบาทของพัฒนาชุมชน เพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจหลักในการทำงานที่แท้จริงที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในการชี้แจงประเด็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของ สตง. กรณีมีผู้ที่ได้รับการจ้างงานบางรายมีคุณสมบัติไม่เป็น  ไปตามที่โครงการกำหนด คือ 1) ไม่มีสัญชาติไทย 2) มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3) เป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 4) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 5) ไม่มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง ขอให้จังหวัดเร่งชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลชี้แจงในภาพรวมต่อไป

          5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน และจัดส่งให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด

          6) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้ครบตามจำนวนเป้าหมาย และรายงานผลการจัดตั้งตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดพร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบสถานะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมฯ

          7) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายที่มีหนี้สิน เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ โดยพิจารณาครัวเรือนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP เป็นหลัก และต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมาแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด

          8) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้ง 4 ภาค ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคม 2565เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเก็บข้อมูลและค้นหาต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงสู่ Showcase ในงาน Sustainability Expo 2022 ซึ่งกำหนดดำเนินการเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอให้จังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประกอบการประชุมฯ

9) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีประเด็นย่อย ได้แก่ (1) นาหว้าโมเดล (2) ดอนกอยโมเดล (3) การบริจาคโลหิต (4) กองทุนแม่ของแผ่นดิน (5) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท (6) ศูนย์ผู้นำจิตอาสา พช. (7) ปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขอให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

รายงานโดย

กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ กองแผนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)