ประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะทำงานทุนเฉลิมพระเกียรติฯ นำผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวนฤมล สุรินทะราช ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารายงานผลปฏิบัติราชการต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)