การประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทที่พึงประสงค์กับบทบาทที่เกิดขึ้นจริงของกองแผนงาน

การประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทที่พึงประสงค์กับบทบาทที่เกิดขึ้นจริงของกองแผนงาน

วันพุธที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานประเมินผล ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทที่พึงประสงค์กับบทบาทที่เกิดขึ้นจริงของกองแผนงาน โดยมีเลขานุการคณะทำงานของทุกคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนโดยกลุ่มงานประเมินผล ได้นำเสนอแนวทางการวิจัย และแบบตรวจสอบเพื่อประเมินบทบาทที่พึงประสงค์ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการสนทนากลุ่มในแต่ละคณะทำงานให้ได้ข้อมูลบทบาทที่พึงประสงค์ของกองแผนงาน และส่งให้กลุ่มงานประเมินผลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป กลุ่มงานประเมินผลขอขอบคุณคณะทำงานฯ ทุกคณะ ที่ให้ความร่วมมือ และมีความตั้งใจในการดำเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)