นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชนจากส่วนกลาง นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน,
น.ส.ปวิตรี อังกุลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน,
น.ส.ธัญญลักษณ์ นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานส่วนภูมิภาค
ในเขตตรวจราชการที่ ๗ น.ส.อัจฉรา เจียมตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
น.ส.ฮาฟาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 
ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ 
โดยมีกิจกรรมเป้าหมายในพื้นที่อำเภอตากใบ,สุไหงปาดี,เจาะไอร้อง และเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
มีโครงการสำคัญดังนี้
(๑)โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
(๒) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคกหนอง นา โมเดล"
(๓) โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
(๔) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๕) โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
(๖) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 – 116
โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Form โดยมีผู้นำเครือข่าย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 เข้าร่วมให้ข้อมูลจำนวน ๕๐ ราย ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้กระดาษในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
 โดยการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการประสานงานในพื้นที่อย่างดียิ่งจากนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
  นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ,นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ,
นายมหาบักรี ลือบาฮางุ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก,นายอนันต์ อามีเราะ พัฒนาการอำเภอแว้ง,
นางสาวจิรา เดชารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุคิริน และนางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี พัฒนาการอำเภอจะแนะ 
พร้อมพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลในพื้นที่ร่วมประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะนำไปประเมินผลโครงการฯ ที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 
เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชน หมู่บ้านต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัด
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด (วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#ChangeforGood
(Visited 1 times, 1 visits today)