โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔

             นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน จากส่วนกลางนายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน ,น.ส.ปวิตรี อังกุลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ,น.ส.ธัญญลักษณ์ นามเจิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่วนภูมิภาคในเขตตรวจราชการที่ ๗ น.ส.อัจฉรา เจียมตน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส น.สาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมเป้าหมายในพื้นที่อำเภอยี่งอ,ระแงะ และศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

(๑) โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
(๒) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"
(๓) โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
(๔) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๕) โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
(๖) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 – 116

โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Form โดยมีผู้นำเครือข่าย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมให้ข้อมูลจำนวน ๕๑ ราย ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการประสานงานในพื้นที่อย่างดียิ่งจากนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายอรุณ สารบัญพัฒนาการอำเภอยี่งอ นายอิธธ์พล สารบัญ พัฒนาการอำเภอระแงะ และนางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการศรีสาคร พร้อมพัฒนากรในพื้นที่ร่วมประสานและอำนวยความสะดวยในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บทั้งหมดจะนำไปประเมินผลโครงการฯ ที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัด ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)