การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในอนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน

กองแผนงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในอนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)