ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับ 3

19 ส.ค. 2564 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้แทน ผอ.สสช. ผอ.สพช. พร้อม จนท.กลุ่มงานยุทศาสตร์และการวางแผน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับ 3 รองรับแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Cisco Meeting โดยมี พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.สตช. เป็นประธาน ดำเนินการโดยกองยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)