ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน จัดประชุมประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)