การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้อง war room

 

(Visited 1 times, 1 visits today)