ประชุมชี้แจงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการชี้แจงงบประมาณของกระทวงมหาดไทย ต่อคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)