ประชุมคณะทำงานประเมินผลและเผนแพร่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลและเผยแพร่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)