ประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

วันพุทธที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวการกองแผนงานได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน เข้ารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)