นายสรฤทธ จันสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล กองแผนงาน เลขานุการคณะทำงานและประเมินผล ชี้แจง รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)