ประชุมการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน และการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี

กองแผนงาน

จัดประชุมการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน และการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายสรฤทธ จันสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล  กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชุมการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน และการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน ผู้อำนวยการกองแผนงาน  เป็นประธาน

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ

นางอารยา ชลประคอง และนางสาวสินีณัฐ ถนอมตน นักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)