จัดประชุมนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Interim Report)

กองแผนงาน

จัดประชุมนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Interim Report) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน แก่คณะผู้บริหารกรมฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายดำรงค์ มากระจัน  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Interim Report) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน แก่คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน  โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)