ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2020)

กองแผนงาน

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2020)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

นายสรฤทธ จันสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล  กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2020) ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)