“แผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (5 ปี) กับการเชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564

“แผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (5 ปี) กับการเชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)