กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการจากส่วนกลาง 39 คน และส่วนภูมิภาค 16 คน ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน (Action Plan) พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมี ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะการจัดทำแผนฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)