ข้อมูลงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการรายปี กรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)