ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองแผนงาน

  เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

สถานที่ตั้งกองแผนงาน

  แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มาตรา 9 (3)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน

📥     แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน

📥     แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

📥     แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558

แผนยุทธ์ศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน

📥     แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

📥     แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 – 2559

📥     แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับทบทวน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

📥     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

📥     ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 1)

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 (3)

📥     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564

มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63        มีนาคม 63     เมษายน 63     พฤษภาคม 63     มิถุนายน 63

กรกฎาคม 63

📥     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 63     พฤษจิกายน 63     ธันวาคม 63

📥     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 62     พฤษจิกายน 62     ธันวาคม 62

 คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน มาตรา 9 (4)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ : web counter
(Visited 1 times, 1 visits today)