รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี

♦  ปี 2564 ปี 2563 ♦  ปี 2562  ปี 2561  ♦ ปี 2560   ♦ ปี 2559         ♦ ปี 2558          ♦ ปี 2557        ♦ ปี 2555      

รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

 ♦ ปี 2562  ปี 2561  ♦ ปี 2560    ♦ ปี 2559   ♦ ปี 2558  ♦ ปี 2557    ปี 2556   ♦ ปี 2555     ปี 2554

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ

♦ ปี 2564   ปี 2563 ♦   ปี 2562   ปี 2561  ปี 2560   ♦ ปี 2559   ♦ ปี 2558    ปี 2557     ปี 2556           ปี 2555

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน 

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ม.ค.      ก.พ.    มี.ค.    เม.ย. 

(Visited 1 times, 1 visits today)