มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส (ลงวันที่ 7 มิภุนายน 2564)

ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดกองแผนงาน (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสังกัดกองแผนงาน (คส.กผ. 9/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (คส.กผ. 10/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (คส.กผ. 11/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564 (คส.กผ. 12/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564)

(Visited 1 times, 1 visits today)