การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือและวางแผนจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 21 มิ.ย. 61 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกอง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม BPM รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม BPM รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 การออกแบบโปรแกรมผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D HOPE ณ จังหวัดจันทบุรี

              วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเทศสัม […]

การประชุมพัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 “กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์”

  วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 กองแผนงานโด […]

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ประเด็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ตอน 1) ออกอากาศทางรายการ จุดประกายความสุข ทาง ททบ.5

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภา […]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนชนบทระยะที่ 2 “Project on Community Entrepreneurial Capacity and Rural Enterprise Development (Phase 2)

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  อธิบดีกรมการพัฒนาช […]