นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

             นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ก […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในอนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน

กองแผนงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานและกำหนดท […]