OTOP นวัตวิถี

หนังสือสั่งการ/คำสั่ง

>> มท 0404.3/ว 1640  ลว. 7 ส.ค. 61   เรื่อง  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> มท 0404.2/ว 1393 ลว. 4 ก.ค. 61   เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>> คำสั่งกรมฯ ที่ 578/2560 ลว. 7 ก.ย. 60   เรื่อง มอบอำนาจใหัผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

>> คำสั่งกรมฯ ที่ 716/2556 ลว. 5 ก.ย. 56   เรื่อง มอบอำนาจใหัผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

>> คำสั่งกรมฯ ที่ 514/2556 ลว. 25 มิ.ย. 56   เรื่อง มอบอำนาจใหัผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

>> มท  0404.3/ว 1132  ลว. 30 พ.ค. 61   เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>> มท  0404.2/ว 2572  ลว. 21 พ.ค. 61   เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>> มท  0404.3/ว 1039.1  ลว. 18 พ.ค. 61   เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> มท  0404.2/ว 1033.1  ลว. 18 พ.ค. 61   เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>> มท  0404.2/ว 1017  ลว. 16 พ.ค. 61   เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

>> มท  0404.3/ว 1016  ลว. 16 พ.ค. 61   เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> มท  0404.2/ว 0818  ลว. 23 เม.ย. 61   เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


Link บันทึกข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน : โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  >> CLICK ที่นี่  <<   

> หนังสือแจ้งจังหวัด Download

> คำอธิบาย ระบบรายงาน Download

(รายชื่อจังหวัด เรียงตามพื้นที่ ศปน.ศพช. 11 แห่ง)


23 สค 61 >> แบบจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม Download


คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

>> แนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (10 มิ.ย.61) Download

>> PPT ไทยนิยม ยั่งยืน สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   Download

>> Logo OTOP นวัตวิถี (.jpg file)   Download      >>Logo OTOP นวัตวิถี (.ai file)   Download     

>> การจัดทำงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 มีนาคม 2561)  Download

>> รายการครุภัณฑ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  Download 


Link เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล OTOP นวัตวิถี (บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ แบบ onw_02)   >> CLICK ที่นี่  <<   


Link วีดิทัศน์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

> > ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – บทนำ

>> ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

>> ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – อัมพวา

>> ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – สามชุก

>> ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – แม่กำปอง


ไฟล์ บรรยาย/นำเสนอ

> ไฟล์บรรยาย “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 61  ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  Download

> ไฟล์ บรรยาย 15 มิย 61 “การสร้างเส้นทางและกิจกรรม” Download

> ไฟล์ บรรยาย 15 มิย 61 “เสน่วิถีชุมชน OTOP” Download

> ไฟล์ บรรยาย 15 มิย 61 “การบริหารจัดการข้อมูล” Download

> ไฟล์ บรรยาย 15 มิย 61 “การเตรียมข้อมูลและการออกแบบสื่อ” Download

> ไฟล์ บรรยาย 15 มิย 61 “การเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การปรับภูมิทัศน์และความปลอดภัยเพื่อรับนักท่องเที่ยว” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การเตรียม “นักเล่าเรื่อง” ของชุมชน” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์ทางการตลาด” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การออกแบบสินค้าของที่ระลึก” Download

> ไฟล์ บรรยาย 14 มิย 61 “การพัฒนาอาหารถิ่น” Download

> ไฟล์บรรยาย 14 มิย 61 ” OTOP รสไทยแท้  Download 

> ไฟล์บรรยาย 13 มิ.ย.61 “#แอ่งเล็ก…เช็คอิน” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   Download

> ไฟล์บรรยาย 13 มิ.ย.61 “การเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวด้วยไอที” โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   Download

> ไฟล์บรรยาย 13 มิ.ย.61  “OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข…ร่วมวิถี…ร่วมสมัย” โดยอาจารย์สักกฉัฐ ศิวะบวร  Download

> ไฟล์บรรยาย 13 มิ.ย.61 “การศึกษาทุนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน” โดยนายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล(อ.โจ้)  Download

> ไฟล์บรรยาย 13 มิ.ย.61  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดย กรมบัญชีกลาง  Download

(Visited 1 times, 1 visits today)