แนวทางการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   🅽🅴🆆

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ( CDD Agenda 2017)

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการประมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานฯ พ.ศ. 2558

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   🅽🅴🆆

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2564 🅽🅴🆆

(Visited 1 times, 1 visits today)