คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ( CDD Agenda 2017)

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการประมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานฯ พ.ศ. 2558

 

(Visited 1 times, 1 visits today)