แนวทางการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  🅽🅴🆆

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ( CDD Agenda 2017)

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการประมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานฯ พ.ศ. 2558

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   🅽🅴🆆

รายละเอียดตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2564 🅽🅴🆆

ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะกึ่งแผน

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 🅽🅴🆆

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2565 🅽🅴🆆

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 🅽🅴🆆

(Visited 1 times, 1 visits today)