KM กองแผนงาน

ปี 2563

งานนโยบายและยุทธศาสตร์  Download

งานงบประมาณDownload

งานประเมินผล Download

งานต่างประเทศ Download

งานอำนวยการDownload

ปี 2562

งานนโยบายและยุทธศาสตร์  Download

งานงบประมาณDownload

งานประเมินผลDownload

งานต่างประเทศ Download

งานอำนวยการDownload

ปี 2561

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

 1. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint ให้น่าสนใจด้วยหลักการ PDCA และ 5W1H >>Download
 2. การจัดทำแนวทางการบริหารโครงการ OTOP นวัตวิถี >>Download
 3. การสนับสนุนข้อมูลผู้บริหารคราวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ค.ร.ม. สัญจร) และประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด  >>Download
 4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  >>Download
 5. เทคนิคการบริหารการทำงาน  >>Download
 6. การเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ  >>Download
 7. การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง  >>Download

งานงบประมาณ

 1. จับผิดตัวเลขเพื่อการพัฒนาชุมชน  >>Download
 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  >>Download
 3. การคำนวณงบบุคลากรในเบื้องต้น กรมการพัฒนาชุมชน  >>Download
 4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  >>Download
 5. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  >>Download
 6. การบันทึกข้อมูลในระบบ Budget and Project Management (การใช้จ่ายงบประมาณ)  >>Download
 7. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  >>Download

งานประเมินผล

 1. การประเมินผลออนไลน์  >>Download
 2. การประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน  >>Download
 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชน  >>Download
 4. การจัดทำโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  >>Download
 5. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยผู้ประเมินอิสระ  >>Download

งานต่างประเทศ

 1. การนำเทคนิคจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมาปรับใช้กับงานพัฒนาชุมชน  >>Download
 2. การจัดการการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนานาชาติในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  >>Download
 3. การจัดประชุมสัมมนานาชาติ  >>Download
 4. การบริหารจัดการงานของกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์  >>Download
 5. การขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  >>Download
 6. การใช้พื้นที่บน cloud ในการทำงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน  >>Download

งานอำนวยการ

 1. การตรวจสอบหนังสือให้มีประสิทธิภาพ  >>Download
 2. การลงเวลาปฏิบัติราชการ  >>Download
 3. อำนวยการดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  >>Download
 4. รายงานสรุปการรับ – ส่งหนังสือราชการ ประจำเดือน  >>Download
 5. การดูแลสำนักงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  >>Download
 6. การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561  >>Download
 7. การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  >>Download
 8. เทคนิคการเดินหนังสือ  >>Download
 9. การรับหนังสือราชการ  >>Download

 

ปี 2560

 1. การจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนานาชาติ  >>Download
 2. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  >>Download 
 3. การตรวจทานหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  >>Download
 4. เกษียนหนังสือราชการแบบ…ง๊าย ง่าย  >>Download
 5. การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  >>Download
 6. กองแผนงาน “Work&Share”  >>Download
 7. Walk Rally เพื่อพัฒนาทีมงาน  >>Download
 8. ทำอย่างไรให้ออกเล่มแนวทางประจำปีได้ทันใช้  >>Download

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)