กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

นายสุทธิพร สมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนิภา เซ็มมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจารุณี โยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวราวุธ บุญศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอภิชนภัค อินทรสูต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 6 times, 1 visits today)