กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นายสุทธิพร สมแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผช.หน.กลุ่มงาน)

นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจารุณี โยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชาลินี จันทรากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวราวุธ บุญศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอภิชนภัค อินทรสูต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 6 times, 1 visits today)