กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นายสุทธิพร  สมแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์ 0 2141 6025


 

นางสาวพิมพ์ลักษ์  เฮงสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7521


 

นางสาวธันยนันท์  ศานติกรวาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7522


 

นางสาวจารุณี  โยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6220


 

นางสาวชาลินี  จันทรากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6230


 

นายวราวุธ  บุญศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2141 3083


 

(Visited 6 times, 1 visits today)