กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

นายพัลลภ  ตันจริยภรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2141 6208


 

นางณิชา  เปรมจันทร์

นักวิเทศสัมพันชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6215


 

นางจันทิมา  โจนส์

นักวิเทศสัมพันชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6210


 

นางสาวสุกัญญา  พลศรีลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6218


 

นางสาวสุธาสินี  ฟูแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6214


 

(Visited 4 times, 1 visits today)