กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน

นายเอกราช  ญาณอุบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน
โทรศัพท์ 0 2141 6207


 

นายกฤษฎา  สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6222


 

นางสาวจิตนา  สายสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ -


 

นายศุภวัฒน์  เสาเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6231


 

นางสาวณิชกานต์  บุญเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 6237


 

นายประทีป  คำดวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2141 6224


 

(Visited 10 times, 1 visits today)