กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน

นายเอกราช ญาณอุบล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนงาน

นายกฤษฎา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศุภวัฒน์ เสาเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกฤษฎา ง้าวกาเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณิชกานต์ บุญเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายประทีป คำดวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(Visited 10 times, 1 visits today)