กลุ่มงานประเมินผล

นายสรฤทธ จันสุข

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล

นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกนกนิจ พนาวาส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสิริอร นิยมเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(Visited 4 times, 1 visits today)