กลุ่มงานประเมินผล

นายสรฤทธ จันสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล

นางสาวกนกนิจ พนาวาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล

นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอลิสลา แสงแก้วพะเนาว์

นักวิเคระห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(Visited 4 times, 1 visits today)