กลุ่มงานประเมินผล

นายสรฤทธ  จันสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2141 6206


 

นายอดิศักดิ์  แหวนสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6232


 

นางสาวประไพพรรณ  เลิศเกียรติดำรงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6221


 

นายเกียรติภูมิ  พิมพะสาลี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 7520


 

(Visited 4 times, 1 visits today)