กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวลัดดา มมตะขบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกฤษฎา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายศุภวัฒน์ เสาเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววัลลภา ธรรมสละ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(Visited 10 times, 1 visits today)