กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ

นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ

นางสาวนิภา เซ็มมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวสิริอร นิยมเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอำเภอ มาพวง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)