กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ

นางสาวนันธิดา  นัทธิโพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2142 7519


 

นางสาวนิภา  เซ็มมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6227


 

นางสาวสิริอร  นิยมเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6239


 

นายอำเภอ  มาพวง

นักวิเทศสัมพันชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6236


 

นางสาวบุษบา  จันทร์ผง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2141 6234


 

(Visited 1 times, 1 visits today)