ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4) ณ ต.ทรงคนอง อ.พระประการ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ […]

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) ณ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ […]

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ณ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ […]

ติดตามการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ณ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 การออกแบบโปรแกรมผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D HOPE ณ จังหวัดระนอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2561  นางณิชา เปรมจันทร์ นักวิเทศสัม […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือและวางแผนจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 21 มิ.ย. 61 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกอง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม BPM รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม BPM รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 การออกแบบโปรแกรมผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D HOPE ณ จังหวัดจันทบุรี

              วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มงานวิเทศสัม […]