โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พฤษภาคม 21, 2561

14.35 น.

รายงานการประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ (ระยะต้นแผน)

เมษายน 25, 2561

13.40 น.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

เมษายน 25, 2561

13.34 น.

รายงานประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ ระยะต้นแผน

เมษายน 25, 2561

10.55 น.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560

เมษายน 25, 2561

10.54 น.

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

เมษายน 25, 2561

10.53 น.

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมษายน 25, 2561

10.51 น.

การเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมษายน 24, 2561

11.35 น.

การจัดทำงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ( 9 มีนาคม 2561)

มีนาคม 9, 2561

13.44 น.