การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 31, 2561

11.00 น.

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ธันวาคม 21, 2560

11.23 น.

คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)

กันยายน 22, 2560

07.37 น.

หนังสือที่ มท 0404.2/ว 1035 ลว.6 ก.ค. 60 เรื่องมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

กรกฎาคม 17, 2560

03.33 น.

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

มิถุนายน 23, 2560

08.56 น.

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มิถุนายน 14, 2560

09.00 น.

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เปิดรับข้อเสนอความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย โดยสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ สาขาความร่วมมือ Community Development หัวข้อความร่วมมือ Marketing, Tourism promotion, และ Packaging สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่ประสงค์จะขออาสาสมัคร ให้จัดทำคำขอตามแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (Form – JOCV)” ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๔๐๔.๖/ ว๑๑๑๔ เรื่อง การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

มิถุนายน 8, 2560

07.39 น.

แบบสำรวจ ความต้องการของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

พฤษภาคม 29, 2560

07.38 น.

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560

กุมภาพันธ์ 26, 2560

05.13 น.